Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức

so-do

Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:

1. Ban Giám đốc

 • Giám đốc
 • Phó Giám đốc

2. Các phòng ban chức năng, đơn vị trực thuộc 

 • Văn phòng
 • Phòng Kế hoạch Vật tư
 • Phòng Tổ chức nhân sự
 • Phòng Vận hành hạ tầng kỹ thuật VT&CNTT
 • Phòng Tài chính Kế toán
 • Phòng Vận hành phần mềm và cơ sở dữ liệu
 • Phòng Quản lý dịch vụ CNTT
 • Phòng Tích hợp hệ thống và tự động hóa
 • Phòng An toàn thông tin
 • Phòng Công nghệ phần mềm
 • Chi nhánh Hà Nội

Các phòng chức năng có nhiệm vụ tham mưu giúp cho Giám đốc tổ chức thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành thống nhất trong từng lĩnh vực hoạt động toàn Công ty. Giữa các phòng, đơn vị trực thuộc phải có sự phối hợp, tác nghiệp với nhau trong mọi lĩnh vực nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.
Lãnh đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức trong phòng theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị đã xây dựng bảo đảm các hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả.