Giới thiệu

Đội ngũ lãnh đạo

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc được thành lập tháng 1 năm 2002 tiền thân là Trung tâm máy tính. Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển Công ty CNTT Điện lực miền Bắc đã có những bước phát triển không ngừng trong việc thực hiện triển khai và vận hành các chương trình phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin và hạ tầng VT&CNTT phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 

Ban giám đốc của NPCIT bao gồm: 

  1. Giám đốc: Vũ Đình Khiêm
  2. Phó giám đốc: Nguyễn Anh Vũ

Dưới ban giám đốc là các phòng ban đơn vị trực thuộc với nhiệm vụ tham mưu giúp cho Giám đốc tổ chức thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành thống nhất trong từng lĩnh vực hoạt động toàn Công ty. Giữa các phòng, đơn vị trực thuộc phải có sự phối hợp, tác nghiệp với nhau trong mọi lĩnh vực nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Công ty.
Lãnh đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng viên chức trong phòng theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị đã xây dựng bảo đảm các hoạt động nhịp nhàng, có hiệu quả. 

Ban giám đốc

Vũ Đình Khiêm

Giám đốc

Nguyễn Anh Vũ

Phó giám đốc