Địa chỉ

Số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Hotline

(024) 22255025

Chức năng - Nhiệm vụ

Công ty CNTT Điện lực miền Bắc, tiền thân là Trung tâm máy tính là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Được thành lập ngày 03/01/2002.

1. Chức năng

Triển khai thực hiện các công việc về công nghệ thông tin, xây dựng quản lý vận hành hệ thống Công nghệ thông tin, hệ thống mạng truyền dẫn thông tin, tổ chức hoạt động sản xuât kinh doanh các ngành nghề có liên quan theo các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ thường xuyên, cốt lõi phục vụ SXKD Điện của EVNNPC

Hệ thống viễn thông dùng riêng:

 • Trực điều hành và vận hành 24/7 tại Trung tâm, tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến các sự cố viễn thông liên tỉnh (bao gồm cả kênh HTĐ).
 • Quản lý vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, bảo trì,, bảo dưỡng các thiết bị hệ thống viễn thông được Tổng Công ty giao quản lý tài sản.
 • Lập và trình duyệt phương án, dự án nâng cấp mở rộng hệ thống viễn thông đáp ứng nhu cầu hiện hành, sản xuất kinh doanh của toàn Tổng công ty.
 • Quản lý vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn các hệ thống cáp quang được Tổng Công ty giao quản lý.

Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin: Vận hành , khai thác và bảo dưỡng

 • Hệ thống mạng WAN của EVNNPC.
 • Hệ thống mạng LAN cơ quan EVNNPC.
 • Hệ thống truy cập INTERNET.
 • Hệ thống mạng EMAIL.
 • Hệ thống backup, storage.
 • Hệ thống Wifi  cơ quan EVNNPC.
 • Hệ thống hội nghị truyền hình EVNNPC.
 • Hệ thống hiển thị thông tin cơ quan EVNNPC.
 • Vận hành môi trường phòng máy chủ tại Linh Đàm và Trần Nguyên Hãn.

Các hệ thống phần mềm: Vận hành cơ sử dữ liệu, vận hành hệ thống ứng dụng, hỗ trợ người dùng trên cơ quan EVNNPC.

 • Chương trình quản lý thông tin khách hàng CMIS 2.0; CMIS 3.0
 • Chương trình quản lý nguồn lực ERP
 • Chương trình PMIS
 • Chương trình quản lý kỹ thuật trên nền bản đò số GIS
 • Chương trình tính toán độ ổn định lưới điện OMS
 • Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm MDMS
 • Các hệ thống thu thập dữ liệu công tơ điện tử từ xa HES
 • Chương trình quản lý đầu tư xây dựng IMIS
 • Chương trình văn phòng điện từ Eoffice 3.0
 • Chương trình quản lý nguồn nhân lực HRMS
 • Chương trình đánh giá hiệu quả công việc KPI
 • Hệ thống Website của EVNNPC.
 • Hệ thống báo cáo quản trị NPCUS cho EVNNPC.
 • Chương trình cổng thanh toán điện tử phục vụ công tác thu tiền điện.
 • Chương trình tính toán truy thu công tơ chết cháy kẹt.
 • Trang WEB an toàn lao động.

Đảm bảo an ninh, an toàn cho các hệ thống CNTT, VTDR và tự động hóa: Thực hiện theo quy định số EVNNPC.CNTT/QyĐ03 ngày 19/07/2017 về việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống VTDR, CNTT và tự động hóa trong EVNNPC.

Quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu dùng chung.

Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống thiết bị, phần mềm ứng dụng và các hệ thống CSDL đảm bảo cung cấp dịch vụ CSKH.

2.2. Nhiệm vụ không thường xuyên của NPCIT và các công việc tại đơn vị

Các công việc không thường xuyên của EVPNPC

 • Xây dựng, triển khai các phần mềm phát sinh theo yêu cầu.
 • Triển khai các hệ thống phần mềm dùng chung trong EVNNPC.
 • Lắp đặt hệ thống đo xa.
 • Thực hiện các công việc khác do EVNNPC giao.

Các công việc tại các đơn vị:

 • Bảo trì hệ thống phần mềm tại các đơn vị.
 • Xậy dựng, triển khai phần mềm phát sinh theo yêu cầu của các đơn vị.
 • Vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu, hệ thống ứng dụng các phần mềm đặc thù cho các đơn vị.
 • Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống VTDR tại các đơn vị.
 • Tư vấn phương án đầu nối, cấu hình, khai báo mới các kênh truyền dẫn kết nối mạng viễn thông nội tỉnh tại đơn vị.
 • Dịch vụ giám sát vận hành, hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng, sử lý nhanh sự cố, tối ưu hóa hệ thống kết nối TBA 110KV đến TTĐKX tại các tỉnh.
 • Rà soát an ninh hệ thống mạng và máy chủ tại các đơn vị.
 • Tư vẫn, xây lắp, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, xử lý sự cố, sửa chữa các thiết bị mạng, máy chủ, hệ thống LAN/WAN tại các đơn vị theo yêu cầu.
 • Thực hiện các công việc khác theo nhu cầu của các đơn vị.